Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wiceburmistrz Marzena Niekraś i Sekretarz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Ryszard Machnowski w zastępstwie Burmistrza Jacka Waśko wzięli udział w uroczystości rozpoczynającej budowę 22- kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna w stronę Płocka. Uroczysty wkop tablicy informującej o budowie, w obecności m. in. członków zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i przedstawicieli lokalnych samorządów, odbył się 23 maja w miejscowości Kamień Kotowy. Jest to jedna z większych i ważniejszych inwestycji drogowych w naszym powiecie od kilku lat, która poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy na tym odcinku drogi. Remont drogi służyć będzie jednocześnie mieszkańcom naszej Gminy, m. in. poprzez przebudowę skrzyżowania w Kamieniu Kotowym ( Dobrzyń nad Wisłą- Sierpc) z drogą wojewódzką nr 541 i utworzenia w tym miejscu 4-wlotowego ronda. Gruntowna przebudowa wiązać się będzie z pewnymi zmianami w organizacji ruchu na tym odcinku drogi. Nie potrwają one jednak długo, gdyż zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2018 roku.

Czytaj więcej:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

UWAGA!! - ZAKAZ Spalania odpadów!!!

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ PRZYPOMINA

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych. Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu.

PRZEPISY KARNE:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.):

- art. 155. „Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”.

- art. 191. „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.):

- art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

-  pkt 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

-  pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;

- art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”