Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

1.KLUB MIŁOŚNIKÓW ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ PTTK

Funkcjonuje on od 1986 roku. Zajmuje się on kultywowaniem historii i kultury Ziemi Dobrzyńskiej oraz gromadzeniem pamiątek związanych z historią miasta Dobrzynia nad Wisłą i okolic. Klub publikuje wydawnictwa dotyczące historii i kultury dobrzyńskiej. Jest także organizatorem wycieczek krajoznawczych , rajdów rowerowych, spływów kajakowych oraz różnych innych imprez o charakterze kulturalnym, historycznym, turystycznym, rekreacyjnym oraz krajoznawczym. Klub ten był także inicjatorem ustanowienia nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego, która od 1995 roku aż do chwili obecnej, przyznawana jest ludziom związanym z Ziemią Dobrzyńską.

2.LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ REGION POŁUDNIE

Działa na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą od stycznia 2006 roku. Powstała ona dzięki wsparciu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej- Pilotażowego Programu „Leader +- jednego z działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”. Partnerstwo obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin położonych w południowej części Pojezierza Dobrzyńskiego: Czernikowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Obrowo, Skępe, Tłuchowo,Wielgie. Głównym celem działalności jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich regionu Pojezierza Dobrzyńskiego. Cechą charakterystyczna dla LGD-ów jest trójsektorowość, oznacza to, że zarówno wśród członków, jak i w organach decyzyjnych są przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego, i samorządowego. LGD posiada pięcioosobowy Zarząd. Drugim bardzo ważnym organem jest Rada Stowarzyszenia do której kompetencji należy m.in. ocena i wybór wniosków do dofinansowania. W składzie Rady znajdują się przedstawiciele wszystkich sektorów: publicznego, przedsiębiorców, społecznego i mieszkańców. Działalność Stowarzyszenia jest bardzo szeroka, środki przeznaczane są na promocję regionu, przewodniki turystyczne, aplikacje mobilne, albumy, imprezy plenerowe, festiwale smaku. Dodatkowo prowadzone były nabory wniosków w ramach czterech działań: Odnowa wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. LGD prowadzi także nabór wniosków na pozyskiwanie funduszy europejskich. Główną ideą działalności Stowarzyszenia jest integracja mieszkańców, promocja i rozwój regionu.

3.STOWARZYSZENIE GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ

Stowarzyszenie powstało w 1995 roku . Jego działalność skupia się przede wszystkim na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć w sferze kultury, sportu, doskonalenia pracowników samorządowych, organizowaniu targów i wystaw, prowadzeniu badań naukowych nad regionem, a także promowaniu i upowszechnianiu walorów kulturowych terenu. Stowarzyszenie koordynuje także współdziałanie gmin zmierzające do podtrzymania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych , kulturalnych i gospodarczych Ziemi Dobrzyńskiej. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi, a także prowadzenie działalności pożytku publicznego. Opiniuje także akty prawne w tych częściach, które dotyczą działania stowarzyszenia, podejmuje również własne inicjatywy legislacyjne.

4. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „KROJCZYNIANKI”

Celem organizacji jest planowanie i organizowanie działań zmierzających do integracji mieszkańców Krojczyna i okolic. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, a także angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń stowarzyszenia.„Krojczynianki” postawiły sobie za cel także organizowanie i wspieranie działalności kulturalno-oświatowej mieszkańców Krojczyna, ale także pobliskich miejscowości.

5.STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „CHALINIANKI”

Celem głównym stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie działań zmierzających do integracji mieszkańców Chalina i okolic. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, a także angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń stowarzyszenia. Koło gospodyń wiejskich podejmuje także działania na rzecz rozwoju zainteresowań wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego, działa także na rzecz kultury fizycznej i sportu.

6. DOBRZYŃSKIE TOWARZYSTWO ROZWOJU

Organizacja powstała w 2007 roku z inicjatywy grupy mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Głównym jego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i sportowego lokalnej społeczności. Ważnym elementem Towarzystwa jest również promocja lokalnych inicjatyw gospodarczych, małych i średnich przedsięwzięć biznesowych. Organizacja inicjuje i wspiera przedsięwzięcia mające na celu poprawę życia mieszkańców oraz estetyki, ładu architektonicznego i urbanistycznego, inicjuje także działania związane z ochroną środowiska naturalnego i działań związanych ze zwalczaniem bezrobocia.

7.STOWARZYSZENIE „ALTERNATYWA”

Stowarzyszenie powstało w 2011 roku,a za główny cel swojej działalności postawiło sobie wspieranie rozwoju sportowego lokalnej społeczności.

8. KUJAWSKO -DOBRZYŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Organizacja powstała w 2012 roku. Cele do których została powołana to przede wszystkim: wspieranie rozwoju turystyki w regionie, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu, promocja i współtworzenie produktów turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, inicjowanie , opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenie przewodników i pilotów. Organizacja wspiera i chroni także już istniejące podmioty branży turystycznej, nawiązuje i wspiera współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi działającymi w obszarze turystyki. Promuje turystykę kulturową, propaguje krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechnia także kulturę fizyczną, sport i rekreację.

9. FUNDACJA „MAŁPI MÓŻDŻEK”

Fundacja powstała w 2014 roku. Celem statutowym fundacji jest motywowanie młodych ludzi do nauki i wspieranie tych, których kontynuacja dalszej nauki zagrożona jest z przyczyn ekonomicznych.

10.FUNDACJA „NASZE SŁONECZKA”

Fundacja powstała w 2016 roku. Głównym celem założonej fundacji jest organizowanie, prowadzenie i wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych. Statut wymienia także wspomaganie wychowania i rozwoju osób niepełnosprawnych, udzielanie takim osobom i ich rodzinom wszelkich form pomocy i opieki. Fundacja podejmuje także działania na rzecz integracji osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi,udziela również wszelkich form pomocy osobom dotkniętym skutkami wypadków komunikacyjnych a także ich rodzinom i opiekunom.

11.KLUB SPORTOWY „WISŁA”

Klub powstał w 2002 roku. Celem działalności klubu jest rozwój i upowszechnianie wybranych dyscyplin sportu, turystyki, stałe podnoszenie ich poziomu jak również stwarzanie dogodnych warunków w tym zakresie.

12.FUNDACJA „PROMETEUSZ”

Celem statutowym fundacji, która powstała w 2005 roku jest cel charytatywny- wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom zamieszkującym na wsi i w małych ośrodkach miejskich warunków równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.