Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Termin załatwienia

Do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Osoba do kontaktu Agnieszka Zaborowska pok. 11  tel. 54 253-05-56

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Sposób załatwienia

Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (za wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95). Po złożeniu kompletnego wniosku i wydaniu postanowienia wyrażającego opinię o zgodności proponowanego podziału nieruchomości wnioskodawca zleca uprawnionemu geodecie wykonanie mapy podziału. Po przyjęciu mapy podziału do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z protokołem przyjęcia granic, wykazem zmian gruntowych, wykazem synchronizacyjnym i dostarczeniu do tutejszego urzędu organ wydaje decyzję zatwierdzającą podział.

Wymagane Dokumenty

• Wniosek właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości, • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4, • Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi, • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązująca w dniu składania wniosku (w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2), • Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95, • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości, • Wykaz zmian gruntowych, • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej, • Mapę z projektem podziału

Opłaty - bez opłat

Tryb odwoławczy

• Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w terminie 7 dni od dnia doręczenia. • Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi

W przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości wnioskodawca otrzymuje pocztą na adres podany we wniosku lub odbiera osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.

Czynności administracyjne dokonywane są bezpłatnie. Natomiast czynności techniczne dokonują geodeci uprawnieni do wykonywania robót we własnym zakresie (na zlecenie wnioskodawcy) – odpłatnie.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.), • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

 Pobierz wniosek