Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Wymagane dokumenty :

Wniosek (Pobierz wzór)

Opłaty :

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą – pokój nr 25

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zleca dokonanie wyceny wartości lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali). Następnie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz nieruchomości wywieszany  jest  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej właściwego urzędu. Po zakończeniu okresu wywieszenia wykazu sporządzany jest z najemcą protokół uzgodnień w sprawie warunków nabycia lokalu oraz ustalany termin sporządzenia aktu notarialnego.

Jednostka odpowiedzialna :

  • Starszy specjalista ds. planowanie przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - Agnieszka Zaborowska - pok. 11 tel. 54 253-05-56

Dodatkowe informacje :

1.    Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2.    Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży;  jednorazową i ratalną. 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) i ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1892)