Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Magdalena Wacławska

ul. Szkolna 1 pok. 3

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

telefon 054 253 05 49

Zameldowanie na pobyt stały

Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty

2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.

4. Osoba stwierdzająca pobyt meldującego się pod wskazanym adresem przedkłada do wglądu dowód osobisty

Opłaty:

Czynności związane z zameldowaniem na pobyt stały nie podlegają opłatom.

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Załatwienie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Uwagi:

- Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy, posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty,

2. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego,

Opłaty

Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.

- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.

Zameldowanie na pobyt czasowy (ponad 3 miesięce)

Wymagane dokumenty:

1. Dowód osobisty

2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące (właściciel, najemca, wynajmujący).

Opłaty:

Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.

Termin i sposób załatwiania sprawy:

- w wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.

- w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.

Uwagi:

- W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.

- Kolejne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez ponowne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Wymagane dokumenty:

1. Wiza lub dokument podróży,tymczasowe zaświadczenie tożsamości, karta pobytu, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydentny

2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca,

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, ujawniający osobę uprawnioną do wyrażenia zgody na zameldowanie.

Opłaty:

Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom

Termin i sposób załatwiania sprawy:

- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,

- w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty

1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Burmiatrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu).

Opłaty

- opłata skarbowa w wysokości 10 zł

Termin i sposób załatwiania sprawy

- postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.),

- termin do załatwienia sprawy - 1 miesiąc, który może zostać przedłużony do 2 miesięcy

- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :

- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,

- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,

- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,

- decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydania w sytuacji , gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ.

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Kujawsko - Pomorski) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego urzędu.

Uwagi:

W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,

W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Lipnie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),

Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU

Wymagane dokumenty

  1. Dowód osobisty

  2. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.

  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia.

Opłaty

  • opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach :
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji,

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Od ręki - zaświadczenia w formie wydruku komputerowego.