Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z inicjatywy Burmistrza Jacka Waśko oraz Członków Zarządu Koła 105 Dobrzyń nad Wisłą PZW, Okręg Mazowiecki w Warszawie, z okazji przypadającego 19 marca Dnia Wędkarza, zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce nawiązującej do wędkarstwa, ekologii, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło poprzez wyłonioną Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy oraz Zarządu Koła Wędkarskiego 105. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się z kolei 16 marca o godzinie 9.00 w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK”. Nagrody wręczono w dwóch kategoriach wiekowych: dla przedszkolaków i uczniów klas (I-III)oraz dla uczniów klas (IV-VII) szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace plastyczne można było wykonać w dowolnej technice o tematyce nawiązującej do wędkarstwa, ekologii i wypoczynku nad wodą. Do DDK „ŻAK” zaproszono wszystkie dzieci, które nadesłały prace konkursowe, aby wręczyć im dyplomy i medale, które ufundowane zostały przez Koło 105 Dobrzyń nad Wisłą Polskiego Związku Wędkarskiego. Z kolei laureaci oprócz dyplomów i medali otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Jacka Waśko, które osobiście wręczał podczas uroczystości wraz z Prezesem Zarządu Koła 105 Piotrem Kaczmarkiem. Dziękując za udział w konkursie Włodarz naszej gminy podkreślił wysoki poziom estetyczny wszystkich prac, dodając jednocześnie jak wielkim profesjonalizmem, pomysłem i zaangażowaniem wykazały się dzieci przy ich tworzeniu oraz jak wiele prac zgłoszono do konkursu. Na widowni oprócz laureatów, nauczycieli i gości zasiadła także Wiceburmistrz Marzena Niekraś i Dyrektor DDK „ŻAK” Renata Chęcka. Po wspólnych zdjęciach, gratulacjach i przemowach zaproszono wszystkie dzieci na słodki poczęstunek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od dnia 28 lutego 2018 r. obowiązują wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku
z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:

 1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
 4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Wymogi te wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. wymagań.

Poniżej załączono przykładowe wzory dokumentacji opracowanej przez Głównego Lekarza Weterynarii, które można wykorzystać celem realizacji przedmiotowego rozporządzenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

Załącznik nr 2. Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa,

Załącznik nr 3. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

Załącznik 4. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski,

Załącznik 5. Zasady prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń,

Załącznik nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie,

Załącznik nr 7. Spis świń w gospodarstwie,

Załącznik nr 8. Ulotka informacyjna cz. I,

Załącznik nr 9. Ulotka informacyjna cz. II,

Załącznik nr 10. przestrzeganie zasad bioasekuracji – dokument.