Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349), zwołuję drugą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 oraz protokołu z I sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok;
  2. przyjęcia programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2021;
  3. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzyń nad Wisła na lata 2018-2020;
  4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2021;
  5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
  6. uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”;
  7. powołania Komisji Rewizyjnej;
  8. powołania Komisji Budżetu i Finansów;
  9. powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
  10. powołania komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego;
  11. powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego;
  12. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  13. powołanie Komisji Statutowej
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej.

 Transmisja na żywo z II Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą - https://youtu.be/HIqIsymFuFY

(transmisja jest aktywna w godzinach odbywania się Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą)