Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ), zwołuję dziewiątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020 za rok 2018.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XLVI/237/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii.
 10. Sprawozdanie z wydatków środków budżetowych i ocena stanu działalności ośrodka pomocy społecznej za 2018 rok.
 11. Przedstawienie rekomendacji powstałych na bazie danych zawartych w ocenie zasobów pomocy społecznej z 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043;
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2019 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miejskiej.

Link do nagrania sesji: https://youtu.be/-aIyprMVle8