Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815 ), zwołuję siedemnastą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a.zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
  b.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą