Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ), zwołuję dwudziestą z VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 27 maja 2020 roku o godzinie 10 00  w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej okresie międzysesyjnym.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie.
 9. Informacja z realizacji strategii rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020 za rok 2019.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 13. Sprawozdanie z realizacji uchwały IV/29/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 14. Sprawozdanie z wydatków środków budżetowych i ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej i rekomendacje powstałe na bazie danych z tych zasobów.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038;
  3) wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 62 położonej w Michałkowie, gm. Dobrzyń nad Wisłą;
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  5) określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad XX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.