Drukuj
Odsłony: 111
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń
w związku z otrzymanym
zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

  1. Beneficjent pomocy: producent rolny,

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych
w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane
w gospodarstwie.

  1. Przyznanie pomocy: na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym
    i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.
  2. Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.
  3. Nabór wniosków: w trybie ciągłym.
  4. Obszar pomocy: teren całego kraju.