Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zwołuję dwudziestą szóstą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą za rok szkolny 2019/2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
  2) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2021 rok;
  3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości;
  4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
  5) nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 33/3 położonej w Bachorzewie, gm. Dobrzyń nad Wisłą;
  6) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

 

W związku ze stanem epidemii COVID-19 Przewodniczący Rady Miejskiej zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych;
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).