Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 listopada 2020 r.

Znak postępowania: F.3211.1.2020

ZAPYTANIE CENOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego na:

Bankową obsługę budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r."

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.)”.

 

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobrzyń nad Wisłą Szkolna 187-610 Dobrzyń nad Wisłą tel. 54 253 05 00 fax: 54 253 05 10

NIP: 466 032 66 49 REGON: 910866531 Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Agnieszka Ziółkowska – tel. (54)2530504

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem zapytania jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na czas określony przez 4 lata (od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.).

W szczególności usługa obejmować będzie:

1.Otwarcie i prowadzenie w formie elektronicznej:

 1. a) rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 2. b) rachunków bieżących i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych:

1) Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

2) Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą;

3) Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą;

4) Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą;

5) Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą;

6) Dobrzyńskiego Domu Kultury „ ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w zapytaniu cenowym.

 1. Realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej w dniu złożenia zlecenia płatniczego poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego.
 2. W przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej, dostarczonych do banku do godz. 1400, z zapewnieniem, że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia.
 3. Przyjmowanie wolnych środków na lokaty długo i krótkoterminowe.
 4. Uruchamianie na zlecenie Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym budżetu (nie dotyczy jednostek). Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym In Blanco. Maksymalna wysokość do 5 mln zł w roku budżetowym.
 5. Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu OVERNIGHT).

 W ramach usługi Bank powinien:

 1. Udostępnić Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego system bankowości elektronicznej.
 2. Umożliwić obsłudze informatycznej gminy instalację oprogramowania do świadczenia usług bankowości elektronicznej we wskazanych jednostkach organizacyjnych gminy na potrzebnych stanowiskach pracy umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunku.
 3. Umożliwić generowania z systemu bankowości elektronicznej/internetowej wyciągów i pojedynczych przelewów.
 4. Umożliwić monitorowanie aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach wraz z możliwością tworzenia raportów.
 5. Umożliwić składanie różnorodnych zleceń, w tym cyklicznych zleceń z przyszłą datą.
 6. Umożliwić bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunki.
 7. Przeprowadzić kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego i siedzibach jednostek organizacyjnych miasta) osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 8. Świadczyć bieżące doradztwo i pomoc techniczną z zakresu obsługi systemu, a w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia.
 9. Świadczyć usługi doradczo-finansowe dla gminy.
 10. Wydawać na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczenia i opinie bankowe.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:

 1. Instalację, doradztwo i eksploatację systemu bankowości elektronicznej.
 2. Wpłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki podległe oraz inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i pomocnicze.
 3. Wypłaty gotówkowe przez Zamawiającego i jednostki podległe z rachunków bieżących i pomocniczych.
 4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych w oddziałach, filiach i punktach banku od osób trzecich na rachunki bankowe gminy i jej jednostek organizacyjnych.
 5. Sporządzenie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych.
 6. Druki czeków gotówkowych, zabezpieczenie skrytki bankowej i opłat za złożone depozyty oraz zaświadczenia i opinie bankowe.
 7. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb.
 8. Doradztwo finansowe dla zamawiającego i jednostek podległych.
 9. Realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku).
 10. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
 11. Wydawania opinii i zaświadczeń.
 1. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

 1. Cena stanowiąca miesięczny koszt obsługi bankowej — 90 %,
 2. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym — 10 %.

Punkty za kryterium ceny będą przyznane przez Zamawiającego, w skali od O do 90, przy czym 1 pkt odpowiada 1 %.

Koszt miesięcznej obsługi bankowej:

 1. bez kosztów - 90 pkt,
 2. do 500,00 zł/m-c - 80 pkt,
 3. od 500,01 do 600,00 zł/m-c - 70pkt,
 4. od 600,01 do 700,00 zł/m-c - 60 pkt
 5. od 700,01 do 900,00 zł/m-c - 50 pkt,
 6. od 900,01 do 1.200,00 zł/m-c - 40 pkt,
 7. od 1.200,01 do 1.400,00 zł/m-c - 30 pkt,
 8. od 1.400,01 do 1.900,00 zł/m-c - 20 pkt,
 9. od 1.900,01 do 2.000,00 zł/m-c - 10 pkt,
 10. od 2.500,00 i więcej zł/m-c - 0 pkt.

Punkty za kryterium oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym zostaną przyznane przez

Zamawiającego w skali od O do 10, przy czym 1 pkt odpowiada 1 %.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

 1. do 2 % - 10 pkt,
 2. od 2,01 do 3,00 % - 8 pkt,
 3. od 3,01 do 4,00 % - 6 pkt,
 4. od 4,01 do 5,00 % - 4 pkt,
 5. od 5,01 i więcej % - 0 pkt

Punkty za wszystkie kryteria podlegają zsumowaniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym kosztem miesięcznej obsługi bankowej.

 1. PROGNOZOWANE I SZACUNKOWE DANE ORAZ INFORMACJE POMOCNE DO SPORZĄDZENIA OFERTY.

W zakresie bieżącej obsługi bankowej szacunkowe dane do przygotowania oferty przedstawiają się następująco:

 1. Ilość rachunków bieżących – 7;
 2. Ilość rachunków pomocniczych – 25;
 3. 3 Ilość przelewów w miesiącu – 2.000;
 4. Wydawanie opinii bankowej oprowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń – około 10 sztuk rocznie;
 5. W obecnej chwili wszystkie jednostki korzystają z systemu bankowości elektronicznej;
 6. W obecnej chwili funkcjonuje system płatności masowych (dwa konta);
 7. Plan budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na dzień 18 listopada 2020 roku wynosił:
 1. dochody – 51.749.092,42 zł,
 2. wydatki – 58.332.973,51 zł.
 1. O WYKONANIE USŁUGI MOGĄ UBIEGAĆ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NIŻEJ WYMIENIONE WARUNKI:
 2. Spełnia następujące warunki:
 3. a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień,
 4. b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 5. Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub są stworzone na podstawie przepisów art. 14 ust. 1 w/w ustawy;
 6. Posiadają lub deklarują powstanie oddziału, filii, punktu kasowego lub bankomatu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
 7. Posiadają siedzibę centrali, oddziału, filii w odległości do 40 km od siedziby Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę — załącznik Nr 1.
 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków — załącznik Nr 2.
 3. Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy — załącznik Nr 3.
 1. Potwierdzenie uprawnień do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe — załącznik Nr 4.
 2. Niezbędne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta (wymagane gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta).
 1. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
 2. Umowa na wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą w okresie od 01.01.2021 r., do 31.12.2024 r. będzie zawierać w swojej treści następujące zapisy:
 3. a) umowa zawarta na czas ograniczony - 4 lata (od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.),
 4. b) szczegółowe określenie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta, uwzględniające wymogi, zastrzeżenia i zapisy dotyczące nie pobierania opłat za określone tam czynności bankowe,
 5. c) należne bankowi opłaty i prowizje bankowe pobierane będą z rachunków wskazanych przez zamawiającego, bank może realizować dyspozycje obciążające rachunki bankowe (zarówno zlecenia zamawiającego jak i obciążenia z tytułu opłat i prowizji należnych bankowi) tylko do wysokości salda rachunku. W przypadku braku środków na rachunku bankowym uniemożliwiającym realizację obciążeń, bank niezwłocznie wezwie zamawiającego do uzupełnienia brakujących środków,
 6. d) odsetki należne zamawiającemu z tytułu oprocentowania rachunków, naliczane przez bank od poszczególnych rachunków dopisywane będą do rachunków wskazanych przez zamawiającego,
 7. e) salda z rachunków pomocniczych dochodów będą dopisywane do rachunku wskazanego przez zamawiającego,
 8. f) bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniem osób nieupoważnionych.
 9. g) Wykonawca zagwarantuje codzienną obsługę budżetu na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy,
 10. h) Wykonawca zagwarantuje niezmienne warunki umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty. Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1.

Sporządzona oferta musi spełniać następujące warunki:

 1. a) musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną,
 2. b) do oferty należy załączyć kopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z KRS ( jeśli podmiot podlega takiemu wpisowi).
 1. Termin i miejsce składania ofert
 2. Oferty należy dostarczać do 10 grudnia 2020 roku do godziny 10:00, do siedziby Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – pok. 25 sekretariat. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą kurierską liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 3. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 10 dni. W tym terminie powinna zostać podpisana umowa dotycząc realizacji robót stanowiących przedmiot zapytania cenowego.
 1. Wybór
 2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu cenowym.
 3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 1. Ilość składanych ofert

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczone na stronie internetowej. Niezależnie od tego, wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie o wyborze najkorzystniejsze oferty. Zawiadomienie będzie zawierało nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz cenę oferty.

 1. Wyjaśnienia do ofert

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26.11.2020 r.

 

Pobierz: Zapytanie cenowe

Pobierz: Załącznik do zapytania cenowego