Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady  Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 roku, poz. 730 i 935), zwołuję czterdziestą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie guorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad XL Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do projektu pod nazwą „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e‑Administracji” w ramach 2 Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne
    dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020
  5.  Wolne wnioski i informacje.
  6. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Miejskiej.