Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 roku, poz. 730 i 935), zwołuję czterdziestą pierwszą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie guorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLI Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII, XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Odpowiedzi na wnioski złożone na XXXIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) likwidacji jednostek budżetowych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
  b) zmiany Uchwały Nr XLII/234/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada
  2014 roku w sprawie: gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola  i gimnazja funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
  c) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok,
  d) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej.