Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, 2232), zwołuję czterdziestą siódmą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie guorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Odpowiedzi na wnioski złożone na XLV i XLVI Sesji Rady Miejskiej
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawach:
  a) ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisła jest organem rejestrującym,
  b) przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
  c) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Glewa i Mokrego, dotyczących zniesienia nazwy „Mokre”i włączenia tej miejscowości do wsi Glewo.
 9. Przyjęcie stanowiska w sprawie wystąpienia do Powiatu Lipnowskiego o udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na realizację zadań w zakresie inwestycji na drogach gminnych łączących się z drogami powiatowymi.
 10. Składanie wniosków.
 11. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej.