Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), zwołuję pięćdziesiątą drugą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad LII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z L i LI sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Zespołu Monitorującego o realizacji Strategii Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2017.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2017.
  a) zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  b) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
  c) zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z wykonania budżetu gminy za rok 2017,
  d) dyskusja nad sprawozdaniem.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2017 rok,
  b) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2017 rok,
  c) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030.
 10. Interpretacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad LII sesji Rady Miejskiej.