Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349), zwołuję pięćdziesiątą czwartą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad LIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXXIV/168/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wydatków środków budżetowych i ocena działalności ośrodka pomocy społecznej za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020,
  d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
 10. Interpretacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Miejskiej.

.