Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349), zwołuję pięćdziesiątą ósmą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad LVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LV, LVI i LVII sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na wnioski złożone na LVI Sesji Rady Miejskiej.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za I półrocze 2018 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i gimnazja funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 10. Interpretacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej.