Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 • Szkoła Podstawowa:
  z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII – VIII)
 • Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia (wszystkie zawody)
 • Rzemieślnicza nauka zawodu (forma pozaszkolna)
  2-5 HUFIEC PRACY
  ul. Okrzei 5
  87-800 Włocławek
  tel. 54 231 - 45- 42
  www.kujawsko-pomorska.ohp.pl

  oryginalny załącznik

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja i balkon 2017".Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia do konkursu dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna1 (pok.nr 32), na stronie internetowej gminy Dobrzyń nad Wisłą www.bip.dobrzyn.pl w zakładce Konkurs: "Najładniejsza posesja i balkon 2017 roku" oraz www.dobrzyn.pl. Zgłaszanie uczestników do Konkursu do dnia 7 lipca 2017 do godz.15.30.

Burmistrz Miasta i Gminy 

Jacek Waśko

Regulamin Konkursu.

Załącznik Nr 1 Karta zgłoszeniowa.

Załącznik Nr 2 Karta oceny posesji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 roku, poz. 730 i 935), zwołuję trzydziestą dziewiątą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad

1.Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
4 Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta i gminy za rok 2016.
   a) zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016,
   b) zapoznanie się wnioskiem Komisji Rewizyjnej wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium,
   c) zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,
   d) dyskusja nad sprawozdaniem.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2016 rok,
   b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2016 rok,
   c) zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2017,
   d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031,
   e) czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą,
   f) uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2020, z perspektywą do 2024 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej.