Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kolejna inwestycja na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą została oddana do użytkowania.W miejscowości Grochowalsk zakończono budowę chodnika, odbył się także jego odbiór techniczny. Mieszkańcy zyskali ponad dwieście metrów pokrytego kostką brukową przejścia, który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w tejże miejscowości. Zakres prac obejmował przygotowanie podłoża, w tym jego odwodnienie, przygotowanie kinet pod budowę chodnika i ułożenie kostki brukowej. Chodnik poprowadzono od zakrętu we wsi Grochowalsk do strugi.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu nad Wisłą 20 grudnia 2017 oficjalnie przekazano kluczyki  do nowego wozu bojowo-gaśniczego marki Volvo. Główne uroczystości odbyły się na Placu Wolności. Wcześniej o godzinie 11.00 odprawiono Mszę Św. w intencji Strażaków z Dobrzynia nad Wisłą. Mszę Św. w  koncelebrze   odprawił Ks. Henryk Lewandowski, proboszcz parafii w Dobrzyniu nad Wisłą, Ks. Zbigniew Milczarek, proboszcz parafii w Mokowie i zarazem Kapelan Gminny Strażaków a także Ks. Andrzej Zakrzewski-Diecezjalny Duszpasterz Strażaków.   Kazanie, które przybliżyło historię straży i strażaków z OSP w Dobrzyniu nad Wisłą , wygłosił ks. Andrzej Zakrzewski. Po Mszy Św. wszyscy w uroczystym korowodzie udali się na Plac Wolności. Na początek głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  Jacek Waśko, który podziękował tym którzy swoją pomocą lub wsparciem przyczynili się do pozyskania wozu strażackiego. Przypomniał także  jak ważną i odpowiedzialną pracę wykonują strażacy. Po wystąpieniu Burmistrza nastąpiło oficjalne przekazanie kluczyków do samochodu i jego poświęcenie oraz wręczenie symbolicznych aktów przekazania. Aktu  poświęcenia dokonał Kapelan Gminny Strażaków ks. Zbigniew Milczarek. Wśród gości oprócz druhów strażaków, włodarzy naszej gminy, radnych Rady Miejskiej, księży, znaleźli się także: Aneta Jędrzejewska- Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mł.bryg. Jacek Kaczmarek-Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży w Toruniu, str.bryg. Ireneusz Potularski- Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie. W czasie uroczystości  miały miejsce jeszcze dwa akcenty. OSP w Główczynie otrzymała od strażaków z Dobrzynia nad Wisłą wóz Lublin, z kolei strażakom z Płomian przekazano samochód strażacki, który użytkowany był  wcześniej przez OSP w Dobrzyniu nad Wisłą. Po gratulacjach, przemowach i podziękowaniach druhowie strażacy i zaproszeni goście przemaszerowali do DDK „ŻAK”, gdzie przygotowano dla nich poczęstunek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), zwołuję czterdziestą szóstą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie guorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawach:
  a) zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok,
  b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
 8. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.
 12. Dyskusja nad projektem budżetu i zgłoszonymi autopoprawkami.
 13. Głosowanie poprawek do projektu budżetu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok.
 15. Składanie wniosków.
 16. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej.