Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 31 maja 2017 roku o godz. 1000 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Tematem posiedzenia będzie :

 1. Ocena stanu dróg i ulic na terenie miasta i gminy.
 2. Analiza wykorzystania środków finansowych w Dz. Transport za 2016 rok.
 3. Sprawy bieżące.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 29 maja 2017 roku o godz. 13 00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza budżetu szkół podstawowych za rok 2016,wydatki i ich przeznaczenie przez poszczególne szkoły i przedszkole.
 2. Analiza budżetu publicznych gimnazjów za rok 2016, wydatki i ich przeznaczenie przez poszczególne szkoły.
 3. Sprawy bieżące.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 roku, poz. 730), zwołuję trzydziestą ósmą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 5. Odpowiedzi na wnioski złożone na XXXVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

 8. Sprawozdanie z wydatków środków budżetowych i ocena działalności ośrodka pomocy społecznej za 2016 rok.

 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXI/99/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2016 rok.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok,

 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,

 3. zmiany statutu Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą,

 4. Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022,

 5. gminnego programu opieki nad zabytkami,

 6. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 1. Przyjęcie apelu Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.

 4. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.