Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

SKM C25819013015500 1

 

SKM C25819013015500 2

 

SKM C25819013015500 3

 

 

PISMO PDF

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Harmonogram zebra soeckich podzia funduszu soeckiego 2018 1

22

DO POBRANIA :

HARMONOGRAM

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

domek

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Niniejszym informuje mieszkańców, że Gmina Dobrzyń nad Wisłą ma możliwość otrzymania w 2019 roku dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty tj. do 50 % kosztów kwalifikowanych + całkowity podatek VAT ponosi zainteresowana osoba zawierając umowę i wpłacając zaliczkę w wysokości 50 % rozliczaną po wykonaniu zadania.

W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosku w pokoju nr 9 urzędu lub ze strony internetowej www: bip.dobrzyn.pl. Wypełniony wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą pokój 25 ul. Szkolna 1.

 

DO POBRANIA :

WNIOSEK o usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS w rolnictwie lub rybołóstwie

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia 2019 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 r.

Druk oświadczenia można pobrać w pokoju nr 28 Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub poniżej:

Oświadczenie

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za korzystanie z posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa

- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

- wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę należy wnieść na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku dokonania opłaty spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionych przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Oświadczenie można złożyć w pokoju nr 28 lub w Sekretariacie Urzędu.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.