Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia, 
że nadal się uczą i złożenie wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią wypłata świadczenia
zostanie wstrzymana. Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, kiedy uczelnia
w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jeśli jednak nadal się kształcą mogą ją
otrzymywać maksymalnie do 25 roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada
na ostatni rok studiów). Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są one wydawane
na rok albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu. Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia 5-letnie) ZUS
będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy nauka jest
faktycznie kontynuowana. Natomiast, gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity termin trwania nauki,
to aby renta była wypłacana bez przerwy, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do
ZUS-u wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Na złożenie dokumentów
studenci mają czas do końca października. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku,
to otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli jednak spóźni się i dostarczy dokumenty później, to wypłata
renty za ten miesiąc przepadnie. Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub
zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana i pobierana przez
nieuprawnioną osobę. Niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba będzie potem zwrócić wraz z odsetkami.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września mogą odzyskać pieniądze lub przeznaczyć je na poczet przyszłych składek. To efekt zmiany przepisów, które zostały rekomendowane przez ZUS. Skorzysta z nich nawet 800 tys. firm.

Dzięki tym zmianom firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie, albo posiadały nadpłatę uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej ZUS nie mógł tego zrobić, bo nie przewidywały tego przepisy. Obowiązywała, bowiem zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone za kwiecień i maj.  W sumie od początku pandemii ZUS umorzył składki za marzec, kwiecień i maj na kwotę około 13 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim kwota ta wynosi 615,5 mln zł.  Ze składek zwolniono ponad 2 mln firm, chroniąc tym samym 6,5 mln miejsc pracy.
– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W wyniku nowelizacji nawet 800 tys. firm skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj, a na ich kontach powstaną nadpłaty o łącznej wartości ok. 600 mln zł.

ZUS z urzędu rozpoczął ponowną weryfikacje wniosków o zwolnienie ze składek płatników, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Zakład informuje już o tym płatników na Platformie Usług Elektronicznych, a Ci, którzy nie mają konta na PUE ZUS informację otrzymują za pośrednictwem poczty.  Przedsiębiorcy mogą sami zdecydować, co zrobić z powstałą nadpłatą. Mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na swój rachunek bankowy lub pozostawić je na koncie i przeznaczyć na poczet przyszłych składek. – dodaje rzeczniczka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Po wydaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowych wyjaśnień ze zwolnienia
z opłacania składek skorzystają kolejni przedsiębiorcy, którzy pierwotnie nie spełnili kryteriów pozwalających na udzielenie takiej pomocy. W całym kraju może to dotyczyć nawet 17 tys. firm.

Do 30 czerwca przedsiębiorcy mogli złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Dotyczyło to składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. W województwie kujawsko-pomorskim takie wnioski za marzec złożyło 80,2 tys. płatników, za kwiecień niemal 87,5 tys., a za maj ponad 88,1 tys. Natomiast kwota składek z jakiej do tej pory zostali zwolnieni przedsiębiorcy w naszym regionie to ponad 619,5 mln zł.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta mogła zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE). Trudna sytuacja to taka, w której firma m.in. zalegała z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym.

- Jednak zgodnie z dodatkowymi wyjaśnieniami z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku przedsiębiorstw, które na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek sytuacja ta nadal trwała. Jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca składając wniosek nie miał już zaległości w opłacaniu składek wówczas zwolnienie będzie mu przysługiwać. Dodatkowa weryfikacja obejmuje również firmy istniejące krócej niż trzy lata, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym i nie otrzymały pomocy na ratowanie (która nie została spłacona) lub restrukturyzację. - wyjaśnia Krystyna Michałek.

To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Dodatkowe wyjaśnienia z UOKiK oznaczają, że więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. W całym kraju może to dotyczyć nawet 17 tys. firm.

ZUS prześle formularz

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie do 30 czerwca, ale z powodu zaległości w składkach  nie otrzymali ulgi,  w najbliższych dniach otrzymają od ZUS specjalny formularz, który należy przesłać do Zakładu w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

plakat Mam staż mam możliwości zawodowe 1