Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna


   Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz.1875, 2232 oraz z 2018 r. poz.130), zwołuję czterdziestą dziewiątą  w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjecie protokołu z XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,
  b) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
  f) określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach  mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 roku,
  h) wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy wsi „Mokre” i włączenie tej miejscowości do wsi Glewo,
  i) okręgów wyborczych.
 8. Interpretacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 17 marca o godzinie 17.00 w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Jacka Waśko z wędkarzami z Koła 105 Polskiego Związku Wędkarskiego Dobrzyń nad Wisłą, Okręg Mazowiecki. Wspólne spotkanie zorganizowano w ramach obchodzonego w dniu 19 marca Dnia Wędkarza. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Burmistrza Jacka Waśko, który na ręce Prezesa Koła Wędkarskiego 105 Piotra Kaczmarka złożył podziękowania wszystkim wędkarkom i wędkarzom skupionym w tymże stowarzyszeniu za zaangażowanie i poświecenie jakie członkowie wkładają w funkcjonowanie Koła. Burmistrz życzył także aby nadchodzący sezon wędkarski przyniósł mnóstwo wędkarskich emocji i jak najwięcej okazji do relaksu nad wodą, pogody ducha i niezmąconej radości z uprawiania swojego hobby. Padły także życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Następnie głos zabrał Prezes Piotr Kaczmarek, który podziękował Burmistrzowi za wspólne inicjatywy, które były i są nadal podejmowane oraz z sukcesem realizowane m.in. organizację zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza, czy zorganizowanie konkursu plastycznego z okazji Dnia Wędkarza, a w czerwcu wspólną organizację Dnia Dziecka. Wyraził także uznanie za duże wsparcie i pomoc, które Koło otrzymuje od obecnego włodarza. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na wspólny poczęstunek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Z inicjatywy Burmistrza Jacka Waśko oraz Członków Zarządu Koła 105 Dobrzyń nad Wisłą PZW, Okręg Mazowiecki w Warszawie, z okazji przypadającego 19 marca Dnia Wędkarza, zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce nawiązującej do wędkarstwa, ekologii, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło poprzez wyłonioną Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy oraz Zarządu Koła Wędkarskiego 105. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się z kolei 16 marca o godzinie 9.00 w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK”. Nagrody wręczono w dwóch kategoriach wiekowych: dla przedszkolaków i uczniów klas (I-III)oraz dla uczniów klas (IV-VII) szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace plastyczne można było wykonać w dowolnej technice o tematyce nawiązującej do wędkarstwa, ekologii i wypoczynku nad wodą. Do DDK „ŻAK” zaproszono wszystkie dzieci, które nadesłały prace konkursowe, aby wręczyć im dyplomy i medale, które ufundowane zostały przez Koło 105 Dobrzyń nad Wisłą Polskiego Związku Wędkarskiego. Z kolei laureaci oprócz dyplomów i medali otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Jacka Waśko, które osobiście wręczał podczas uroczystości wraz z Prezesem Zarządu Koła 105 Piotrem Kaczmarkiem. Dziękując za udział w konkursie Włodarz naszej gminy podkreślił wysoki poziom estetyczny wszystkich prac, dodając jednocześnie jak wielkim profesjonalizmem, pomysłem i zaangażowaniem wykazały się dzieci przy ich tworzeniu oraz jak wiele prac zgłoszono do konkursu. Na widowni oprócz laureatów, nauczycieli i gości zasiadła także Wiceburmistrz Marzena Niekraś i Dyrektor DDK „ŻAK” Renata Chęcka. Po wspólnych zdjęciach, gratulacjach i przemowach zaproszono wszystkie dzieci na słodki poczęstunek.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od dnia 28 lutego 2018 r. obowiązują wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku
z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:

 1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
 4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Wymogi te wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zmienionego rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360).

Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. wymagań.

Poniżej załączono przykładowe wzory dokumentacji opracowanej przez Głównego Lekarza Weterynarii, które można wykorzystać celem realizacji przedmiotowego rozporządzenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

Załącznik nr 2. Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa,

Załącznik nr 3. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

Załącznik 4. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski,

Załącznik 5. Zasady prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń,

Załącznik nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie,

Załącznik nr 7. Spis świń w gospodarstwie,

Załącznik nr 8. Ulotka informacyjna cz. I,

Załącznik nr 9. Ulotka informacyjna cz. II,

Załącznik nr 10. przestrzeganie zasad bioasekuracji – dokument.