Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

INFORMACJA

W dniu 25.09.2020r. (piątek) od godz. 9.00 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do ul. Franciszkańskiej. Przerwa będzie spowodowana koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych na sieci wodociągowej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zwołuję dwudziestą czwartą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2020 w zakresie lat 2017-2018.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informuje się, że w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą trwają prace związane z zapewnieniem dostępności cyfrowej strony www.dobrzyn.pl do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przypominamy Przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2020 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z przedmiotowych zezwoleń w 2020 roku.

Niedopełnienie przez Przedsiębiorcę powyższego obowiązku spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu jego dokonania, jeżeli Przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.