Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej przedstawiamy informacje przesłane przez KRUS.

Z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczalnie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent: pobierz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających:pobierz

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Treść poszczególnych regulaminów znajdziecie Państwo pod linkiem: http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/regulaminy-konkursow,2052,l1.html

Zapraszamy do składania ofert.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zwołuję dwudziestą siódmą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020;
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
  3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
  4) uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2026”.
 8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia   Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 9. Przedstawienie i głosowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2040.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2040.
 11. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2021 rok.
 12. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok.
 13. Przedstawienie i głosowanie autopoprawek do projektu budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok.
 15. Przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą na 2021 rok.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenie Nr 11/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów brodnickiego, grudziąckiego, lipnowskiego, rypińskiego.

Zarządzenie NR 11/2020: pobierz