Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Podczas uroczystej gali wręczenia nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą "Statuetka Nawojki" miał miejsce uroczysty pokaz filmu promującego Dobrzyń nad Wisłą. Zapraszamy serdecznie do jego obejrzenia.

Filmik dostępny pod adresem:

https://www.facebook.com/Miasto-i-Gmina-Dobrzy%C5%84-nad-Wis%C5%82%C4%85-1309848522415724/?hc_ref=ARTBmbIaY4JPe6BFXLIHTxSHAT7N_Lb0FFzlltIrQvGMqyl5uRvtm0U4Pj-tn642c5A&fref=nf

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), zwołuję czterdziestą czwartą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie guorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Odpowiedzi na wnioski złożone na XLIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok,
  b) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
  c) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz wsi Dyblin,
  d) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
  e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie,
  f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Chalinie,
  g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą,
  h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie,
  i) zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Płomiany w celu wyborów sołtysa.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W dniu 25 października 2017 roku o godz. 10 00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zapoznanie się z projektami uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą na okres 2017/2018.
  b) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz wsi Dyblin.
 2. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 1 stycznia 2018 roku firmy , przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Czytaj więcej.