Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 2/2019 : Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest przez biuro Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Uchwałą nr XIII/70/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą została ustanowiona nagroda im.

Adama Adamandego Kochańskiego.

Zgodnie z uchwałą i regulaminem ustanowionej nagrody mieszkańcy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  mają prawo zgłosić i wskazać kandydata, który ich zdaniem zasłużył na przyznanie nagrody.

W związku z tym, że jest to nowy punkt regulaminu przypominamy, że termin zgłoszenia kandydatów przez mieszkańców upływa 30 października.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ogłoszenie o naborze 2/G/2019 EFS
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 2/G/2019
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP 1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
Nabór współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od 31.10.2019-15.11.2019 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe mieszczącym się przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Więcej informacji na stronie https://www.lgddobrzyn.pl/246-ogloszenie-naboru-2-g-2019

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815 ), zwołuję czternastą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Ślubowanie nowo wybranego radnego.
 5. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów;
  3 )zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
  4 )zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.

Podkategorie