Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

A P E L

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

           Z uwagi na zbliżającą się zimę , zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą, z apelem o informowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą tel. 54-253-05-40 - pracownicy socjalni , o wszystkich osobach na terenie gminy , które w tym czasie potrzebują szczególnej uwagi i troski.

Dostarczenie pomocy odbywać się musi w sposób szybki, aby nie dopuścić do wystąpienia przypadków śmierci w wyniku wyziębienia czy zamarznięcia.

Dlatego proszę o zwrócenie uwagi na wszystkie osoby bezdomne, starsze, samotne, rodziny wielodzietne , którym należałoby zabezpieczyć odzież, opał, żywność.

                                                     Z poważaniem

                              Jacek Waśko

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017r. :

 • Nr XLIV/217/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

 • Nr XLIV/218/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz wsi Dyblin,

  informujemy, że od dnia 1 grudnia 2017 r. Gmina Dobrzyń nad Wisłą wprowadza następujące stawki opłat:

1. Cena za dostarczenie 1 m3 wody

2,30 zł + 8% VAT = 2,48

2. Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków

5,00 zł + 8 % VAT =5,40 zł

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), zwołuję czterdziestą piątą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie guorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie oświaty w mieście i gminie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031,
  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2018 r.,
  d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
  e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,
  f) uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017 – 2032”,
  g) wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 29/4  położonej w Chalinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą,
  h) wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1215 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą,
  i) uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
  j) Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022,
  k) przyjęcia Strategii Promocji Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2022.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej.