Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przypomina przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2017 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z wymienionych zezwoleń w roku 2017 r.

Niedopełnienie obowiązku dokonania przedmiotowej opłaty spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub wnieść na rachunek Urzędu nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 13 września 2017 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Przygotowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 roku, poz. 730 i 935), zwołuję czterdziestą drugą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 13 września 2017 roku o godzinie 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przedstawienie „Programu finansowania rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 6. przyjęcia „Programu finansowania rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”
 7. zmian budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2017 rok.
 8. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Jacka Waśko Wojskowe Koło Łowieckie „PONOWA”z Włocławka, które dzierżawi tereny łowieckie w naszej gminie, zorganizowało w Dobrzyniu nad Wisłą imprezę z okazji 70 rocznicy swojego istnienia. Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Św., koncelebrowanej przez Księży: Wojciecha Frątczaka, Henryka Lewandowskiego i Zbigniewa Mielczarka. Piękne kazanie o historii łowiectwa wygłosił ks. Prałat Wojciech Frątczak- członek Krajowego, Diecezjalnego i Okręgowego Duszpasterstwa Myśliwych. Po Mszy Św., w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. nastąpiło poświęcenie sztandaru i jego uroczyste przekazanie Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „PONOWA” z Włocławka.Randze wydarzeniu dodawali zaproszeni goście a wśród nich przedstawiciele kół łowieckich z pocztami sztandarowymi:-  Okręgowej Rady Łowieckiej -  Koła Łowieckiego," Łoś" z Włocławka ,Koła Łowieckiego,, Szarak" z Chełmicy, Koła Łowieckiego,, Zys" z Wielgiego, Koła Łowieckiego,, Sęp" z Włocławka, Koła Łowieckiego z Tłuchowa , Koła Łowieckiego,, Daniel " z Płocka, Koła Łowieckiego,, Sokół"  ze Skępego, a także - Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej we Włocławku- Władysław Dolecki, jednocześnie członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Wiceprezes Okręgowej Rady PZŁ we Włocławku- Bogusław Brzośnikowski, Przewodniczący Okręgowego Zarządu PZŁ we Włocławku-Grzegorz Wiśniewski, Przewodniczący Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Myśliwskich-Ryszard Balcerkowski. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu - Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą - Jacek Waśko, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą -Marzena Niekraś, Starosta Lipnowski- Krzysztof Baranowski, Wójt Gminy Wielgie- Tadeusz Wiewiórski, Wójt Gminy Tłuchowo -Krzysztof Dąbkowski, a także Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą-Katarzyna Piątkowska. Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej z Tłuchowa wszyscy uroczyście przemaszerowali na boisko przy ulicy Robotniczej, aby tam kontynuować uroczystość. Na wstępie odczytano akt nadania sztandaru Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „PONOWA” we Włocławku, przyjęto ślubowanie od nowych członków koła, dokonano także symbolicznego wbicia gwoździ w nowo otrzymany sztandar. Następnie przyszedł czas na życzenia i gratulacje, które w imieniu myśliwych przyjął prezes koła łowieckiego Pan Mirosław Wójcik. Życzenia dalszych owocnych lat istnienia, udanych polowań i zdrowia złożyli także Włodarze naszej Gminy Jacek Waśko i Marzena Niekraś. Uwieńczeniem uroczystości był koncert Zespołu Reprezentacyjnego Muzyki Myśliwskiej PZŁ pod batutą Mieczysława Leśniczaka. Na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek myśliwski.

Podkategorie