Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 grudnia 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 01 grudnia 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 618 zł 30 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 719 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 17 listopada 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2020 r. (5 168 zł 93 gr).

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 12 listopada 2020 r. poz. 1030/.
 • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 listopada 2020 r. poz. 1055/.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26 listopada 2020 r.

Znak postępowania: F.3211.1.2020

ZAPYTANIE CENOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego na:

Bankową obsługę budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r."

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.)”.

 

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobrzyń nad Wisłą Szkolna 187-610 Dobrzyń nad Wisłą tel. 54 253 05 00 fax: 54 253 05 10

NIP: 466 032 66 49 REGON: 910866531 Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Agnieszka Ziółkowska – tel. (54)2530504

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem zapytania jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na czas określony przez 4 lata (od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.).

W szczególności usługa obejmować będzie:

1.Otwarcie i prowadzenie w formie elektronicznej:

 1. a) rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 2. b) rachunków bieżących i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych:

1) Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;

2) Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą;

3) Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą;

4) Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą;

5) Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą;

6) Dobrzyńskiego Domu Kultury „ ŻAK” w Dobrzyniu nad Wisłą.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia rachunków bankowych dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub jednostek organizacyjnych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w zapytaniu cenowym.

 1. Realizację poleceń przelewów w formie elektronicznej w dniu złożenia zlecenia płatniczego poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego.
 2. W przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bank zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej, dostarczonych do banku do godz. 1400, z zapewnieniem, że realizacja złożonych przelewów nastąpi w dniu ich złożenia.
 3. Przyjmowanie wolnych środków na lokaty długo i krótkoterminowe.
 4. Uruchamianie na zlecenie Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym budżetu (nie dotyczy jednostek). Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym In Blanco. Maksymalna wysokość do 5 mln zł w roku budżetowym.
 5. Automatyczne lokowanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na lokaty typu OVERNIGHT).

 W ramach usługi Bank powinien:

 1. Udostępnić Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego system bankowości elektronicznej.
 2. Umożliwić obsłudze informatycznej gminy instalację oprogramowania do świadczenia usług bankowości elektronicznej we wskazanych jednostkach organizacyjnych gminy na potrzebnych stanowiskach pracy umożliwiających dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunku.
 3. Umożliwić generowania z systemu bankowości elektronicznej/internetowej wyciągów i pojedynczych przelewów.
 4. Umożliwić monitorowanie aktualnych danych o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na wszystkich rachunkach wraz z możliwością tworzenia raportów.
 5. Umożliwić składanie różnorodnych zleceń, w tym cyklicznych zleceń z przyszłą datą.
 6. Umożliwić bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunki.
 7. Przeprowadzić kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego i siedzibach jednostek organizacyjnych miasta) osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 8. Świadczyć bieżące doradztwo i pomoc techniczną z zakresu obsługi systemu, a w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia.
 9. Świadczyć usługi doradczo-finansowe dla gminy.
 10. Wydawać na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego zaświadczenia i opinie bankowe.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:

 1. Instalację, doradztwo i eksploatację systemu bankowości elektronicznej.
 2. Wpłaty gotówki przez Zamawiającego, jednostki podległe oraz inkasentów podatków i opłat na rachunki bieżące i pomocnicze.
 3. Wypłaty gotówkowe przez Zamawiającego i jednostki podległe z rachunków bieżących i pomocniczych.
 4. Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych w oddziałach, filiach i punktach banku od osób trzecich na rachunki bankowe gminy i jej jednostek organizacyjnych.
 5. Sporządzenie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych.
 6. Druki czeków gotówkowych, zabezpieczenie skrytki bankowej i opłat za złożone depozyty oraz zaświadczenia i opinie bankowe.
 7. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb.
 8. Doradztwo finansowe dla zamawiającego i jednostek podległych.
 9. Realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku).
 10. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych.
 11. Wydawania opinii i zaświadczeń.
 1. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

 1. Cena stanowiąca miesięczny koszt obsługi bankowej — 90 %,
 2. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym — 10 %.

Punkty za kryterium ceny będą przyznane przez Zamawiającego, w skali od O do 90, przy czym 1 pkt odpowiada 1 %.

Koszt miesięcznej obsługi bankowej:

 1. bez kosztów - 90 pkt,
 2. do 500,00 zł/m-c - 80 pkt,
 3. od 500,01 do 600,00 zł/m-c - 70pkt,
 4. od 600,01 do 700,00 zł/m-c - 60 pkt
 5. od 700,01 do 900,00 zł/m-c - 50 pkt,
 6. od 900,01 do 1.200,00 zł/m-c - 40 pkt,
 7. od 1.200,01 do 1.400,00 zł/m-c - 30 pkt,
 8. od 1.400,01 do 1.900,00 zł/m-c - 20 pkt,
 9. od 1.900,01 do 2.000,00 zł/m-c - 10 pkt,
 10. od 2.500,00 i więcej zł/m-c - 0 pkt.

Punkty za kryterium oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym zostaną przyznane przez

Zamawiającego w skali od O do 10, przy czym 1 pkt odpowiada 1 %.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym:

 1. do 2 % - 10 pkt,
 2. od 2,01 do 3,00 % - 8 pkt,
 3. od 3,01 do 4,00 % - 6 pkt,
 4. od 4,01 do 5,00 % - 4 pkt,
 5. od 5,01 i więcej % - 0 pkt

Punkty za wszystkie kryteria podlegają zsumowaniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższym kosztem miesięcznej obsługi bankowej.

 1. PROGNOZOWANE I SZACUNKOWE DANE ORAZ INFORMACJE POMOCNE DO SPORZĄDZENIA OFERTY.

W zakresie bieżącej obsługi bankowej szacunkowe dane do przygotowania oferty przedstawiają się następująco:

 1. Ilość rachunków bieżących – 7;
 2. Ilość rachunków pomocniczych – 25;
 3. 3 Ilość przelewów w miesiącu – 2.000;
 4. Wydawanie opinii bankowej oprowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń – około 10 sztuk rocznie;
 5. W obecnej chwili wszystkie jednostki korzystają z systemu bankowości elektronicznej;
 6. W obecnej chwili funkcjonuje system płatności masowych (dwa konta);
 7. Plan budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na dzień 18 listopada 2020 roku wynosił:
 1. dochody – 51.749.092,42 zł,
 2. wydatki – 58.332.973,51 zł.
 1. O WYKONANIE USŁUGI MOGĄ UBIEGAĆ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NIŻEJ WYMIENIONE WARUNKI:
 2. Spełnia następujące warunki:
 3. a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień,
 4. b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 5. Posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub są stworzone na podstawie przepisów art. 14 ust. 1 w/w ustawy;
 6. Posiadają lub deklarują powstanie oddziału, filii, punktu kasowego lub bankomatu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
 7. Posiadają siedzibę centrali, oddziału, filii w odległości do 40 km od siedziby Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę — załącznik Nr 1.
 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków — załącznik Nr 2.
 3. Oświadczenie o posiadaniu oddziału, filii wraz z oświadczeniem, że placówka będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy — załącznik Nr 3.
 1. Potwierdzenie uprawnień do wykonywania czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe — załącznik Nr 4.
 2. Niezbędne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta (wymagane gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta).
 1. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
 2. Umowa na wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą w okresie od 01.01.2021 r., do 31.12.2024 r. będzie zawierać w swojej treści następujące zapisy:
 3. a) umowa zawarta na czas ograniczony - 4 lata (od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.),
 4. b) szczegółowe określenie przedmiotu umowy, zgodnie z oferta, uwzględniające wymogi, zastrzeżenia i zapisy dotyczące nie pobierania opłat za określone tam czynności bankowe,
 5. c) należne bankowi opłaty i prowizje bankowe pobierane będą z rachunków wskazanych przez zamawiającego, bank może realizować dyspozycje obciążające rachunki bankowe (zarówno zlecenia zamawiającego jak i obciążenia z tytułu opłat i prowizji należnych bankowi) tylko do wysokości salda rachunku. W przypadku braku środków na rachunku bankowym uniemożliwiającym realizację obciążeń, bank niezwłocznie wezwie zamawiającego do uzupełnienia brakujących środków,
 6. d) odsetki należne zamawiającemu z tytułu oprocentowania rachunków, naliczane przez bank od poszczególnych rachunków dopisywane będą do rachunków wskazanych przez zamawiającego,
 7. e) salda z rachunków pomocniczych dochodów będą dopisywane do rachunku wskazanego przez zamawiającego,
 8. f) bank ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu bankowości elektronicznej przed działaniem osób nieupoważnionych.
 9. g) Wykonawca zagwarantuje codzienną obsługę budżetu na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy,
 10. h) Wykonawca zagwarantuje niezmienne warunki umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty. Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1.

Sporządzona oferta musi spełniać następujące warunki:

 1. a) musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną,
 2. b) do oferty należy załączyć kopię wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z KRS ( jeśli podmiot podlega takiemu wpisowi).
 1. Termin i miejsce składania ofert
 2. Oferty należy dostarczać do 10 grudnia 2020 roku do godziny 10:00, do siedziby Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – pok. 25 sekretariat. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą kurierską liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 3. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 10 dni. W tym terminie powinna zostać podpisana umowa dotycząc realizacji robót stanowiących przedmiot zapytania cenowego.
 1. Wybór
 2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu cenowym.
 3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 1. Ilość składanych ofert

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczone na stronie internetowej. Niezależnie od tego, wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie o wyborze najkorzystniejsze oferty. Zawiadomienie będzie zawierało nazwę i siedzibę Wykonawcy oraz cenę oferty.

 1. Wyjaśnienia do ofert

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 26.11.2020 r.

 

Pobierz: Zapytanie cenowe

Pobierz: Załącznik do zapytania cenowego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Z jakich ulg można skorzystać w spłacie należności wobec ZUS, to temat najbliższego webinarium
organizowanego przez toruński oddział ZUS. Odbędzie się ono 30 listopada o godz. 9.00 za pośrednictwem
Cisco Webex Meeting. Zapisy na webinarium są przyjmowane do 27 listopada
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;.
W treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska),
a także numer telefonu do kontaktu. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS
województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie webinarium będzie można dowiedzieć się m.in.: * jakie są rodzaje pomocy w spłacie zaległości wobec ZUS - ze szczególnym uwzględnieniem ulg
w okresie pandemii, * kiedy i jak można złożyć wniosek o ulgę, * gdzie i kiedy można skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń, * jakie są korzyści dla płatnika z podpisanych umów z ZUS.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zwołuję dwudziestą szóstą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą za rok szkolny 2019/2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
  2) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2021 rok;
  3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości;
  4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok;
  5) nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 33/3 położonej w Bachorzewie, gm. Dobrzyń nad Wisłą;
  6) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.

 

W związku ze stanem epidemii COVID-19 Przewodniczący Rady Miejskiej zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych;
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).