Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urząd Miasta i Gminy informuje, że z powodu naprawy gwarancyjnej plac zabaw przy ul. Słowackiego

będzie nieczynny do chwili usunięcia usterki.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w zakresie:

1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2.Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym

dotację otrzymały następujące podmioty:

Wyniki pobierz:

Zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys-pobierz:

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przypominamy Przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2019 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z wymienionych zezwoleń w 2019 roku.

Niedopełnienie przez Przedsiębiorcę powyższego obowiązku spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu jego dopełnienia, jeżeli Przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy (w szczególności terenów nadwiślańskich), apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie porządku na terenie miasta i gminy oraz zwracanie szczególnej uwagi aby nie wyrzucano odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nie możemy zachowywać się obojętnie, bo przecież stan sanitarny gminy świadczy o naszej kulturze. To od Nas mieszkańców zależy wygląd naszego miasta oraz wsi. Zadbajmy więc wspólnie o porządek i czystość.

Przypominam, że każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do odpadów komunalnych. W ramach obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne każdą ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwach domowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Ponadto mieszkańcy mogą oddać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Licealna 12, odpady takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub Policją.

Proszę pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat. W przypadku powtarzalności procederu lub wyjątkowej uciążliwości sprawa kierowana jest do sądu.

Załączone zdjęcia pochodzą z terenu naszej gminy.

 

Apel do mieszkańców (wersja pdf).

Zdjęcia -zaśmiecanie skarpy wiślanej:

zdjęcie 1

zdjęcie2

zdjęcie3

zdjęcie4

zdjęcie5

zdjęcie6

zdjęcie7

zdjęcie8

zdjęcie9

zdjęcie10

zdjęcie11

zdjęcie12

 

Podkategorie