Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), zwołuję czterdziestą piątą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie guorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie oświaty w mieście i gminie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2031,
  c) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2018 r.,
  d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości,
  e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,
  f) uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017 – 2032”,
  g) wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 29/4  położonej w Chalinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą,
  h) wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1215 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą,
  i) uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
  j) Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022,
  k) przyjęcia Strategii Promocji Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2022.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prace inwestycyjne w gminie Dobrzyń nad Wisłą nie ustają. Nową inwestycją na terenie gminy jest rozpoczęta niedawno budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk. Zakres zaplanowanych prac obejmuje przygotowanie podłoża, w tym jego odwodnienie, przygotowanie kinet pod budowę chodnika i ułożenie kostki brukowej. Chodnik poprowadzony będzie od zakrętu we wsi Grochowalsk do strugi. Jest to bardzo istotna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo poruszających się po chodniku pieszych.

W piątek 17 listopada dokonano także odbioru końcowego zadania pod nazwą „Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy zbiorniku Włocławskim KRO 08-04-044-DB2. Na teren inwestycji na skarpie wiślanej przybyła Komisja powołana z ramienia inwestora tj. Gminy, inspektor nadzoru, kierownik budowy, kierownicy robót i projektanci.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

                                                 GIS – ostrzeżenie publiczne

W produkcie smoczki kauczukowe, numer katalogowy 23/103, numer serii CODE 0170614 (kod EAN 5903407231037) wyprodukowane dla Canpol Sp. z o.o. SKA stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków kauczukowych.Wykryty poziom migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin (0.4935 mg/kg) przekracza poziom dozwolony (0,1 mg/kg). Zgodnie z oświadczeniem producent wdrożył procedurę natychmiastowego wycofania wyrobu z rynku, jednak dotychczasowe działania weryfikacyjne organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie potwierdzają, że wszyscy odbiorcy produktu w Polsce zostali poinformowani.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktu wskazanego w ostrzeżeniu. Produkt należy zwrócić do miejsca zakupu lub zniszczyć.

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna