Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Państwo!

w najbliższym czasie odbywać się będą zebrania sołeckie. Mając na uwadze potrzebę jak najszerszego udziału Państwa w podejmowanych decyzjach, postanowiłem ustanowić "Nagrody"dla sołectw, w których udział mieszkańców w zebraniach będzie największy."Nagrody" w postaci dodatkowego tłucznia otrzymają kolejno 3 sołectwa, w których na zebraniu frekwencja%(w stosunku do uprawnionych mieszkańców do głosowania) będzie największa.

Za I miejsce-ok.75 ton( 3 samochody);

Za II miejsce-ok.50 ton ( 2 samochody);

Za III miejsce -ok.25 ton (1 samochód).

Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich zorganizowanych z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy, które odbędą się w miesiącach lutym i marcu 2018 roku. Poniżej przedstawiamy pełny wykaz.

HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH, organizowanych z inicjatywy Burmistrza

w miesiącu lutym i marcu 2018 roku

Lp.

Sołectwo

Data

Godz.

Lokal

Obsługa Kierownictwa Urzędu MiG

Obsługa

pracowników

1)

Ruszkowo

15.02.

2018 r.

(czwartek

16.00

Świetlica wiejska Kamienica

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Emila Kisielewska

2)

Michałkowo

15.02.

2018 r.

(czwartek)

17.00

Świetlica wiejska Kamienica

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Emila Kisielewska

3)

Stróżewo

20.02.

2018 r.

(wtorek)

17.00

u P. Sołtys

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Paweł Szymański

4)

Grochowalsk

20.02.

2018 r.

(wtorek)

18.30

Strażnica OSP

Grochowalsk

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marek Cieślak

5)

Kisielewo

21.02.

2018 r.

(środa)

17.00

Świetlica w Kisielewie

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marta Raśkiewicz

6)

Szpiegowo

21.02.

2018 r.

(środa)

18.30

Sala u P.Róży

Orbaczewskiej

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marta Raśkiewicz

7)

Mokowo

22.02.

2018 r.

(czwartek)

16.00

Strażnica OSP Mokowo

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Andrzej Stępczyński

8)

Kochoń

22.02.

2018 r.

(czwartek)

17.30

Strażnica OSP Mokowo

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Andrzej Stępczyński

9)

Zbyszewo

27.02.

2018 r.

(wtorek)

16.00

Świetlica wiejska Zbyszewo

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Magdalena Więcławska

10)

Bachorzewo

27.02.

2018 r.

(wtorek)

17.30

Świetlica wiejska Zbyszewo

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Magdalena Więcławska

11)

Wierznica

28.02.

2018 r.

(środa)

16.00

U P. Sołtysa

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Jacek Nowakowski

12)

Chalin

28.02.

2018 r.

(środa)

18.00

Strażnica OSP

Chalin

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Roman Składanowski

13)

Dyblin

01.03.

2018 r.

(czwartek)

17.00

budynek Szkoły Podstawowej

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Paweł Szymański

14)

Główczyn

01.03.

2018 r.

(czwartek)

18.00

Strażnica OSP

Główczyn

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Paweł Szymański

15)

Strachoń

06.03.

2018 r.(wtorek)

16.30

u P. Sołtysa

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Jacek Nowakowski

16)

Płomiany

06.03.

2018 r.(wtorek)

18.00

Strażnica OSP Płomiany

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Jacek Nowakowski

17)

Mokówko

07.03.

2018 r.

(środa)

16.00

Świetlica wiejska

Mokówko

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Andrzej Stępczyński

18)

Kolonia Chalin

07.03.

2018 r.

(środa)

16.00

Świetlica wiejska

Mokówko

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Roman Składanowski

19)

Krojczyn

07.03.

2018 r. (środa)

18.00

Strażnica OSP

Krojczyn

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marek Cieślak

20)

Krępa

13.03.

2018 r.(wtorek)

16.00

u P. Sołtysa

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Agnieszka Zielińska

21)

Tulibowo

14.03.

2018 r.(środa)

16.00

Strażnica OSP

Grochowalsk

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Agnieszka Zielińska

22)

Glewo

14.03.

2018 r.(środa)

17.30

Świetlica wiejska Glewo

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Marta Raśkiewicz

23)

Kamienica

15.03.

2018 r.(czwartek)

16.30

Świetlica wiejska Kamienic

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Grażyna Kiembłowska

24)

Lenie Wielkie

15.03.

2018 r.(czwartek)

18.00

Świetlica wiejska Kamienic

1.Burmistrz

2. Z-ca Burmistrza

Grażyna Kiembłowska

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 25-01-2018 r.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przypomina przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku składania do dnia 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz o obowiązku obliczania i wnoszenia na rachunek gminy opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, według zasad określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 21 pkt 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Ponadto wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą - pok. nr 28 (tel. 54 253 05 59 ) lub w Sekretariacie Urzędu – pok. nr 25.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek Urzędu (nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą).

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, 2232), zwołuję czterdziestą siódmą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie guorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Odpowiedzi na wnioski złożone na XLV i XLVI Sesji Rady Miejskiej
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawach:
  a) ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisła jest organem rejestrującym,
  b) przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
  c) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Glewa i Mokrego, dotyczących zniesienia nazwy „Mokre”i włączenia tej miejscowości do wsi Glewo.
 9. Przyjęcie stanowiska w sprawie wystąpienia do Powiatu Lipnowskiego o udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na realizację zadań w zakresie inwestycji na drogach gminnych łączących się z drogami powiatowymi.
 10. Składanie wniosków.
 11. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przypomina przedsiębiorcom o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Przedsiębiorca do dnia 26 lutego 2018 r., po raz pierwszy, powinien wysłać do Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest Profil Zaufany. Bez niego przedsiębiorcy mogą mieć problem z wywiązaniem się z tego obowiązku.

Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego, w tym instrukcja jak go założyć na stronie www.pz.gov.pl oraz

www.biznes.gov.pl