Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja (pobierz)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815 ), zwołuję piętnastą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście i gminie Dobrzyń nad Wisłą za rok szkolny 2018/2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a.uchwalenia ,,Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020- 2024;
  b stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą;
  c.zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
  d.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019 – 2043;
  e.obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na 2020 rok;
  f.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości;
  g.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok;
  h.zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza stawek podatkowych i wskaźników do projektu budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok
 2. Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.Tematem posiedzenia będzie:

 1. Analiza stawek podatkowych i wskaźników do projektu budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok.
 2. Przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej ujęć wody na terenie gminy.
 3. Stan dróg gruntowych na terenie gminy po podziale tłucznia.
 4. Przedstawienie informacji dotyczącej odbioru odpadów komunalnych w roku 2020 roku.
 5. Sprawy bieżące.

Podkategorie