Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), zwołuję pięćdziesiątą drugą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad LII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z L i LI sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Zespołu Monitorującego o realizacji Strategii Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2017.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2017.
  a) zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  b) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,
  c) zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z wykonania budżetu gminy za rok 2017,
  d) dyskusja nad sprawozdaniem.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2017 rok,
  b) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2017 rok,
  c) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030.
 10. Interpretacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad LII sesji Rady Miejskiej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zlot pojazdw zabytkowych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zawiadamia, że Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą w dniu 26 marca 2018 r. podjęła zmieniającą uchwałę Nr XLIX/250/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1681).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obowiązują od 1 maja 2018 r. i wynoszą:

1) odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 15 zł miesięcznie

 • gospodarstwo dwuosobowe – 32 zł miesięcznie

2) odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 30 zł miesięcznie

 • gospodarstwo dwuosobowe – 64 zł miesięcznie

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informuję, że zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą upoważnił firmę EKODIALOG Maciej Mikulski ul. Stępińska 48/58 lok. 4, 00-739 Warszawa, do przeprowadzenia czynności umożliwiających wykonanie przedmiotowej ewidencji na terenie nieruchomości miasta i gminy w miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu 2018 r.