Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

zarzadzenie

Zarządzenie Nr OiSO.0050.93.2018 pdfNr OiSO.0050.93.2018 pdf

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

KRUS partnerem kampanii UOKiK Seniorze, nie daj się oszukać!

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Pani Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podpisała porozumienie, na podstawie którego Kasa włączyła się w kampanię społeczną pod hasłem Seniorze, nie daj się oszukać!

Opierając się na wyżej wymienionym porozumieniu sygnatariusze: UOKiK, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komenda Główna Policji oraz Kasa podejmą wspólne działania mające na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród seniorów i ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców.

Kampania Seniorze, nie daj się oszukać! to bardzo ważna inicjatywa, która ma szczególne znaczenie w okresie przedświątecznym, czyli wtedy, gdy możemy spodziewać się nasilenia nieuczciwych praktyk rynkowych wobec konsumentów. Mam nadzieję, że włączenie się Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Kampanii – jako jej Partnera – przyczyni się do ograniczenia tych niepożądanych zdarzeń, na które narażeni są również rolnicy. Poprzez sieć oddziałów i placówek terenowych KRUS będziemy docierać z przesłaniem Kampanii do naszych ubezpieczonych i świadczeniobiorców, w tym również do seniorów”. – powiedziała Pani Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy podczas uroczystej inauguracji kampanii.

Więcej informacji na stronie: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14978

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Plakat Uwaaj seniorze UOKiK Policja ZUS KRUS 1

Ulotka razem UOKiK Policja ZUS KRUS 1

Ulotka razem UOKiK Policja ZUS KRUS 2

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z tym, że od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej
(e-ZLA), rolnicy (domownicy rolnika) nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich w celu przyznania prawa do zasiłku chorobowego.

E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika) zostanie przekazane do systemu informatycznego KRUS i Kasa rozpatrzy w oparciu o to zaświadczenie prawo do zasiłku chorobowego.

Więcej o e-ZLA również na stronie ZUS: http://www.zus.pl/ezla

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349), zwołuję drugą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 oraz protokołu z I sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok;
  2. przyjęcia programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2021;
  3. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzyń nad Wisła na lata 2018-2020;
  4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2021;
  5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
  6. uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”;
  7. powołania Komisji Rewizyjnej;
  8. powołania Komisji Budżetu i Finansów;
  9. powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;
  10. powołania komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego;
  11. powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego;
  12. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  13. powołanie Komisji Statutowej
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej.

 Transmisja na żywo z II Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą - https://youtu.be/HIqIsymFuFY

(transmisja jest aktywna w godzinach odbywania się Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą)