Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

 1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze planują zorganizować II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" przeznaczonym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej szczegółów: www.wybieramwybory.pl

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą przypomina przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2017 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z wymienionych zezwoleń w roku 2017 r.

Niedopełnienie obowiązku dokonania przedmiotowej opłaty spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą lub wnieść na rachunek Urzędu nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 13 września 2017 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Przygotowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 roku, poz. 730 i 935), zwołuję czterdziestą drugą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 13 września 2017 roku o godzinie 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przedstawienie „Programu finansowania rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 6. przyjęcia „Programu finansowania rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”
 7. zmian budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2017 rok.
 8. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.