Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Osoba kontaktowa: Adrianna Rozwora

Telefon kontaktowy: 54 253-05-59

Procedura i wymagane dokumenty

Przedsiębiorca w celu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca może w tym zakresie wybrać jeden z następujących trybów postępowania:

• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (dotyczy osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany oraz przedsiębiorców figurujących w CEIDG);

• zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i przedłożyć osobiście w wybranym urzędzie gminy w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę;

• bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i przedłożyć osobiście wybranym urzędzie gminy w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę,

• pobrać wniosek w formie papierowej, wypełnić i złożyć osobiście w wybranym urzędzie gminy (organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyła do CEIDG);

• przesłać wniosek listem poleconym do wybranego urzędu gminy (wniosek składany w tym trybie powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, którego własnoręczność została potwierdzona notarialnie).

Termin rozpatrzenia wniosku

Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania poprawnego wniosku. Jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku w terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

Jeżeli wniosek nie jest poprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Środki odwoławcze

Od czynności związanych z przyjęciem przez organ gminy wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego oraz przesłaniem do CEIDG, nie przysługują środki odwoławcze.

Uwagi

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej mogą ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników i prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Brak zgłoszenia wznowienia działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, skutkuje wykreśleniem wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność).

Formularze wniosku CEIDG-1, załączników do wniosku oraz instrukcje dostępne są na stronie CEIDG (ceidg.gov.pl).

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są wolne od opłat.

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców: biznes.gov.pl