Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Petycja

II - Petycja Odrębna

Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.

Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty związane z petycją - numeruje nowymi oznaczeniami od §2, etc

Preambuła petycji:

W kontekście alarmujących informacji dotyczących plagi związanej z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży - vide: https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob <https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob>

 §2) Wnosimy aby Kierownik JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja zaplanowali jak najszybsze wykorzystanie narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją - sensu largo do wykorzystania w ramach działań Gminy, Szkół, OPS’ów właściwych miejscowo dla terenu Gminy.

Wykorzystanie mediów związanych z informatyzacją i Internetem - zdaniem wnioskodawcy powinno mieć miejsce szczególnie na polu informacji i edukacji dostępnej na stronach WWW i BIP - szczególnie o charakterze - prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji - młodym osobom - poszukującym jej w zakresie lokalnym.

 W USA strony WWW tego typu prowadzone przez Hrabstwa - zawierają nawet gry, quizy, Czaty, grupy dyskusyjne i wszelkiego rodzaju nowoczesne narzędzia, których celem jest zyskanie percepcji u Dzieci i Młodzieży - tak aby dając pomysły na spędzenie wolnego czasu - odciągnąć Dzieci i Młodzież od sięgania po dopalacze i używki .

W Polsce na stronach WWW Gmin - jest to często jedynie - zakładka typu - “Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - ciekawe czy z braku innych informacji Młody człowiek - zamiast ulegać pokusom stosowania używek - “zatopi się" w studiowanie sprawozdania Komisji - sic! - ad exemplum: http://www.urzadgminy.gniezno.pl/portal/gkrpa.html <http://www.urzadgminy.gniezno.pl/portal/gkrpa.html> - vide - odnośnik w dole prawego Menu

 Osnowa Petycji:

 Jeśli w tym roku rzeczone środki nie zostały jeszcze w całości wykorzystane - wnosimy aby zaplanować odpowiednie działania - jeszcze w tym roku - ad hoc.

Zatem zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o petycjach w związku z art. 28 KPA i 241 KPA – petycjodawca posiada interes prawny w tym obszarze – chcąc łączyć uzasadniony interes społeczny pro publico bono z interesem ekonomicznym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w tym obszarze już ponad prawie 25 lat. Oczywiście chcemy poddać się wszelkim zasadom uczciwej konkurencji w ramach zasad wydatkowania środków publicznych przez Jednostkę Administracji Publicznej - w zakresie celów – w tym akurat przypadku – określonych w art. 4 index 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137)

Podkreślamy ponownie, że długofalowym celem wykorzystania rzeczonych narzędzi - scilicet stron WWW - byłaby pomoc młodym ludziom i Rodzicom poszukującym tego typu informacji w Internecie również w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.

Wnioskodawca/petycjodawca - wykonuje tego typu usługi związane z utworzeniem strony WWW - zgodnej z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05)

Serwis tego typu może jednocześnie promować działania związane ze zdrowym stylem życia - scilicet - informować o szkodliwości stosowania używek czy nadużywania alkoholu - a także informować o zadaniach i zakresie kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Ceny na rynku - oscylują od 1000 pln do 100 000 pln + vat - za utworzenie (opłata jednorazowa)

 Jeśli - postępowanie jest prowadzone uczciwie z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji i z poszanowaniem zasad maksymalizacji oszczędności środków publicznych - Wnioskodawca często wygrywa i wykonuje rzeczoną usługę. W przypadku tego typu zleceń jesteśmy w stanie wykonać rzeczone zlecenie w kwocie 5000 pln + vat produkcja jednorazowo i utrzymanie 1000 pln - rocznie (w pewnych przypadkach rezygnujemy nawet z wynagrodzenia za utrzymanie)

Przy tego typu kwotach - chcemy i musimy oczywiście podać się zasadom uczciwej konkurencji – w naszym mniemaniu może być to tryb negocjacji cen - scilicet - w związku z art. 54 i 55 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16)

Tego typu działania muszą być zawsze jawne, transparentne oraz prowadzone w pełni lege artis z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

Sugerujemy tylko aby tworzenie tak prostych stron - nie skończyło się zamówieniem - ad absurdum - TAK JAK zrobił to jeden SĄDÓW naszym kraju (o polskich Sędziach krążą już anegdoty) - wydatkując - absurdalną kwotę pół miliona złotych - za prostą stronę WWW - i łamiąc jeszcze do tego przepisy prawa - sic ! - o czym czytać można w materiałach prasowych i instytucji kontrolnych - vide: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/719574,sad-najwyzszy-zamowil-droga-strone-internetowa-bez-przetargu-zlamal-prawo.html <https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/719574,sad-najwyzszy-zamowil-droga-strone-internetowa-bez-przetargu-zlamal-prawo.html>

Podajemy ten przykład dlatego, że jesteśmy uczuleni - ex katedra na przykłady - kiedy niektóre Gminy lub GOPS’y wydatkują absurdalne kwoty na tworzenie prostych stron WWW (niezwiązanych akurat z zadaniami wykonywanymi przez GKRPA) u naszej konkurencji - co prawda nie tak wysokie jak powołany wyżej przykład Sądu, ale nawet 10 % kwoty, którą wydał wyżej powołany Sąd na tego typu usługi wydaje się - krańcową niegospodarnością i nieuczciwością i powinno być piętnowane przy każdej okazji.

 O tego typu absurdalnych wydatkach można czytać w niektórych zakończonych postępowaniach na BIP’ach i niektórych stronach WWW Gmin i Ośrodków Pomocy Społecznej - choć nie są to tak częste przypadki, jak w przypadku Sadów - za poprzednich władz - w latach 2007 - 2015 - kiedy skala tych nieprawidłowości dochodziła do ekstremum - włącznie z korupcją (za poprzednich Rządów) w MSWiA w 2011 r. - vide https://www.newsweek.pl/polska/korupcja-w-mswia-beda-kolejne-zatrzymania-w-mswia/z2pwd3v <https://www.newsweek.pl/polska/korupcja-w-mswia-beda-kolejne-zatrzymania-w-mswia/z2pwd3v>

 Rozpisujemy się na ten temat tak szeroko, gdyż nie chcemy aby efektem niniejszej petycji były jakieś działania Decydentów związane z wydatkowaniem nierynkowych kwot. Wręcz przeciwnie expressis verbis - zaznaczamy, że działania te można realizować wydatkując - ad hoc - niewielkie kwoty - a naszym celem nie jest doprowadzenie do sytuacji, w której w miejsce niewydatkowania środków (co jak sygnalizuje NIK jest deliktem prawnym) - nastąpiłoby marnotrawienie środków publicznych - co jest przestępstwem w naszym mniemaniu i o czym można czytać powyżej.

Jawność i transparentność w Gminach - powinna właśnie - znaleźć szczególny wyraz z publikatorach internetowych - typu BIP i WWW - może wtedy - w ramach większej kontroli społecznej nie dochodziłoby do przypadków jak https://www.tvp.info/40819340/wyplacila-sobie-177-tys-zl-z-konta-osrodka-pomocy-spolecznej-zarzuty-dla-bylej-kierowniczki <https://www.tvp.info/40819340/wyplacila-sobie-177-tys-zl-z-konta-osrodka-pomocy-spolecznej-zarzuty-dla-bylej-kierowniczki>

Petycja pobierz:

 

 

                                                                   Dane podmiotu wnoszącego petycję

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS:0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

 

 

Dobrzyń nad Wisłą, 12 stycznia 2021 r.                                                                                                                          OiSO.152.3.2020

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zawiadamiam, że Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie podzielają potrzeby realizacji żądania zawartego w petycji z dnia 13 października 2020 r., wniesionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dotyczącego zaplanowania jak najszybszego wykorzystania narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją, polegającego między innymi na utworzeniu odrębnej strony WWW o tematyce związanej ze zwalczaniem patologii, którą mógłby utworzyć petycjodawca.

Uzasadnienie

W dniu 13 października 2020 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej wpłynęła na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. petycja od Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu: Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, której treść upubliczniona została na stronie:

http://www.dobrzyn.pl/dla-mieszkancow/petycje/1915-petycja-z-dnia-13-pazdziernika-2020-r

Po wnikliwej analizie treści petycji i zawartych w niej wniosków, mając na uwadze;

  1. społeczno-gospodarcze uwarunkowania Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  2. zrealizowane wydatki na informatyzację;
  3. finansowanie planowanych działań, odzwierciedlonych w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2021 r. poz. 10;
  4. funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą oraz
  5. działalność w zakresie prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji młodym osobom – poszukującym jej w zakresie lokalnym,

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie podzielił potrzeby realizacji żądania zawartego w petycji, dotyczącego zaplanowania jak najszybszego wykorzystania narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją, polegającego między innymi na utworzeniu odrębnej strony WWW o tematyce związanej ze zwalczaniem patologii, którą mógłby utworzyć petycjodawca.

Uznaje się, że aktualnie, w obecnych uwarunkowaniach, wystraczające są dotychczasowe rozwiązania stosowane przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą.

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Pobierz: OiSO.152.3.2020 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji