Drukuj
Odsłony: 449
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przypominamy Przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2021 r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2020 oraz wniesienia I raty opłaty za korzystanie z posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W związku z powyższym przypominamy:

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za korzystanie z posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa

- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

- wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę należy wnieść na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku dokonania opłaty spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionych przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub wnieść na rachunek nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą.

Oświadczenie:pobierz