Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zwołuję dwudziestą ósmą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2017-2020 za okres 2019-2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2040;
  3) skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  4) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2024;
  5) zbycia nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1105 położonej w Obrębie Nr 2 miasta Dobrzyń nad Wisłą;
  6) przyjęcia Regulaminu Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą;
  7) szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2027;
  8) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2026.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.