Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zwołuję trzydziestą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 30 marca 2021 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie .
 9. Informacja z realizacji strategii rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020 za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021;
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2040;
  3) zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć;
  4) zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć; 5) wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „ KZN -Toruński” Sp. z. o.o ;
  6) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;
  7) przyjęcia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą;
  8) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2024;
  9) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
  10) przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” za lata 2019-2020.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.