Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zwołuję trzydziestą drugą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z wydatków środków budżetowych i ocena działalności Ośrodka
  Pomocy Społecznej za rok 2020.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 12. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVI/89/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 13. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i rekomendacji powstałych na bazie tych zasobów.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2038;
  3) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, stosowania z urzędu tych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz w sprawie niedochodzenia niektórych należności;
  4) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyń nad Wisłą.
 15. Interpelacje i zapytania radnych..
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.