Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), zwołuję czterdziestą drugą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 marca 2022 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieści i gminie.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych w realizacją zadań w gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 9. Sprawozdanie z wydatków środków budżetowych i ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021.
 10. Sprawozdanie z realizacji uchwały XXVII/130/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok w Gminie Dobrzyń nad Wisłą.
 12. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu współpracy Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2022;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2022-2040;
  3) wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminami z terenu powiatu lipnowskiego w drodze porozumienia na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej stwarzającej możliwości realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
  4) przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miasta Dobrzynia nad Wisłą na lata 2021-2028;
  5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
  6) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
  7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 14.  Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.